Castellano | Català

PRODUCTES DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Llistat dels productes que comercialitzem.

EXTINTORS D'INCENDIS

Els extintors d'incendi, les seves característiques i especificacions s'ajustaran al Reglament d'aparells a pressió i a la seva instrucció tècnica complementària MIE-AP5.

Els extintors d'incendi necessitaran, abans de la seva fabricació o importació, amb independència del que estableix la ITC-MIE-AP5, ser aprovats d'acord amb el que estableix l'art. 2 d'aquest Reglament, a efectes de justificar el compliment del que disposa la norma UNE 23.110.

L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran situats pròxims als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar-se el incendi, si és possible pròxims a les sortides d'evacuació i preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim, a 1,70 metres del terra.

Es consideren adequats, per a cadascuna de les classes de foc (segons UNE 23.010), els agents extintors, utilitzats en extintors, que figuren en la taula I.


TAULA I
Agents extintors i la seva adequació a les diferents classes de foc.

Agent extintor Clase A
(Sòlids)
Clase B
(Sòlids)
Clase C
(Sòlids)
Clase D
(Metalls especials)
Aigua polvoritzada (2)xxx x
Aigua a raig (2)xx
Pols BC (convencional) xxx xx
Pols ABC (polivalent) xx xx xx
Pols específic metalls xx
Escuma física (2)xx xx
Anhídrid carbònic (1)x x
Hidrocarburs halogenats (1)x xx

xxx: molt adequat | xx: adequat | x: acceptable.BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES

Els sistemes de boques d'incendi equipades estaran compostos per una font de proveïment d'aigua, una xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua i les boques d'incendi equipades (BIE) necessàries. Les boques d'incendi equipades (BIE) poden ser dels tipus BIE de 45 mm i BIE de 25 mm.

Les boques d'incendi equipades deuran, abans de la seva fabricació o importació, ser aprovades d'acord amb el que disposa l'art. 2 d'aquest Reglament, justificant-el compliment del que estableixen les normes UNE 23.402 i UNE 23.403.

Les BIE s'han de muntar sobre un suport rígid de manera que l'altura del seu centre quedi com a màxim a 1,50 m sobre el nivell del sòl oa més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el broquet i la vàlvula d'obertura manual si existeixen, estiguin situades a l'altura esmentada.

Les BIE se situaran, sempre que sigui possible, a una distància màxima de 5 m de les sortides de cada sector d'incendi, sense que constitueixin obstacle per a la seva utilització.

El nombre i distribució de les BIE en un sector d'incendi, en espai diàfan, serà tal que la totalitat de la superfície del sector d'incendi en què estiguin instal · lades quedi coberta per una BIE, considerant com a radi d'acció d'aquesta la longitud del seu mànega incrementada en 5 m.

La separació màxima entre cada BIE i la seva més propera serà de 50 m. La distància des de qualsevol punt del local protegit fins la BIE més propera no ha d'excedir de 25 m.

S'ha de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d'obstacles que permeti l'accés a ella i la seva maniobra sense dificultat.

La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant una hora, com a mínim, en la hipòtesi de funcionament simultani de les dues BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica mínima de 2 bar en l'orifici de sortida de qualsevol BIE.

Les condicions establertes de pressió, cabal i reserva d'aigua han d'estar adequadament garantides.

El sistema de BIE se sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sotmetent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com a mínim a 980 kPa (10 kg / cm ²), mantenint aquesta pressió de prova durant dues hores, com a mínim, no havent aparecer fugues en cap punt de la instal·lació.ROIXADORS D'AIGUA

Els sistemes de ruixadors automàtics d'aigua, les seves característiques i especificacions, així com les condicions de la seva instal·lació, s'han d'ajustar a les normes UNE 23.590, UNE 23.591, UNE 23.592, UNE 23.593, UNE 23.594, UNE 23.596 i UNE 23.597.HIDRATANTS EXTERIORS

Els sistemes d'hidrants exteriors estaran compostos per una font de proveïment d'aigua, una xarxa de canonades per a aigua d'alimentació i els hidrants exteriors necessaris. Els hidrants exteriors seran del tipus de columna hidrant a l'exterior (CHE) o hidrant en pericó (boca hidrant).

Les CHE s'han d'ajustar al que estableixen les normes UNE 23.405 i UNE 23.406. Quan es prevegin riscos de gelades, les columnes hidrants seran del tipus de columna seca. Els ràcords i mànegues utilitzats en les CHE necessitaran, abans de la seva fabricació o importació, ser aprovats d'acord amb el que disposa l'art. 2 d'aquest Reglament, justificant-el compliment del que estableixen les normes UNE 23.400 i UNE 23.091.

Els hidrants d'arqueta s'ajustaran al que estableix la norma UNE 23.407, llevat que hi hagi especificacions particulars dels serveis d'extinció d'incendis dels municipis on s'instal·lin.EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA

Com funciona el sistema?

En cas d'incendi, l'agent extintor s'allibera quan el fusible tèrmic assoleix una temperatura de 93ºC. La solució aquosa permet una extinció ràpida i una immediata refrigeració de la zona. El escumogen crea una capa uniforme que evita la reactivació del foc.DETECCIÓ AUTOMÀTICA CONVENCIONAL I ANALÒGICA

Els sistemes automàtics de detecció d'incendi i les seves característiques i especificacions s'ajustaran a la norma UNE 23.007.

Els detectors d'incendi necessitaran, abans de la seva fabricació o importació, ser aprovats d'acord amb el que indica l'art. 2 d'aquest Reglament, justificant el compliment del que estableix la norma UNE 23.007.DETECCIÓ MANUAL D'INCENDIS

Els sistemes manuals d'alarma d'incendi estaran constituïts per un conjunt de polsadors que permetran provocar voluntàriament i transmetre una senyal a una central de control i senyalització permanentment vigilada, de manera que sigui fàcilment identificable la zona en què ha estat activat el polsador.

Les fonts d'alimentació del sistema manual de polsadors d'alarma, les seves característiques i especificacions hauran de complir idèntics requisits que les fonts d'alimentació dels sistemes automàtics de detecció, podent ser la font secundària comuna a ambdós sistemes.

Els polsadors d'alarma es situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt fins a arribar a un polsador, no superi els 25 metres.COMUNICACIÓ D'INCENDIS

El sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre uan senyal diferenciada, generada voluntàriament des d'un lloc de control. El senyal serà, en tot cas, audible, havent de ser, a més, visible quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els 60 dB.

El nivell sonor del senyal i l'òptic, si s'escau, permetran que sigui percebuda en l'àmbit de cada sector d'incendi on estigui instal·lada.

El sistema de comunicació de l'alarma disposarà de dues fonts d'alimentació, amb les mateixes condicions que les establertes per als sistemes manuals d'alarma, podent ser la font secundària comuna amb la del sistema automàtic de detecció i del sistema manual d'alarma o d'ambdós.SENYALITZACIÓ

Jemti Enginyeria